Download

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Vervordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt en die van toepassing is op alle landen van de Europese Unie en personen meer bescherming biedt tegen misbruik.

Installatiebedrijf Zuid B.V. registreert over het algemeen object/gebouwgegevens en werkinstructies. Dit is veilig en gescheiden opgeslagen in de diverse databases. Wij registreren echter ook enkele persoonsgegevens. Ook daar gaan wij correct en met beleid mee om. Zonder deze gegevens zouden wij niet kunnen werken. Tenslotte moeten wij bij u werkzaamheden kunnen uitvoeren en bij calamiteiten kunnen rapporteren.

Een privacyverklaring is een must en daar hebben wij onze website mee uitgerust.

Installatiebedrijf Zuid B.V. verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Installatiebedrijf Zuid B.V. Installatiebedrijf Zuid B.V. streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming:

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor Installatiebedrijf Zuid B.V. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese Wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe Installatiebedrijf Zuid B.V. voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Installatiebedrijf Zuid B.V. persoonsgegevens:

Installatiebedrijf Zuid B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle medewerkers op kantoor van Installatiebedrijf Zuid B.V. verwerken persoonsgegevens in een administratiesysteem/onderhoudssysteem. Om klant te kunnen worden van Installatiebedrijf Zuid B.V. , aan de slag te gaan als medewerker, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij communicatie en werkzaamheden op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. Naam en adresgegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen en werkzaamheden in te plannen.

Verwerkt Installatiebedrijf Zuid B.V. bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Installatiebedrijf Zuid B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van Installatiebedrijf Zuid B.V: Het verrichten van werkzaamheden. Installatiebedrijf Zuid B.V. draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Installatiebedrijf Zuid B.V. met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen Installatiebedrijf Zuid B.V. kan degene die belast is met de administratie cq. planning de gegevens indienen en verwerken. Ook medewerkers van de buitendienst van Installatiebedrijf Zuid B.V. kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen:

Installatiebedrijf Zuid B.V. wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij daarmee een gerechtvaardigd doel gediend wordt en met deze partij een verwerkingsovereenkomst is overeengekomen. Hoe lang worden uw gegevens bewaard? Gegevens worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals aantallen en historie van werkzaamheden over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijke bepaalde voorschriften.

Kan ik zien welke gegevens Installatiebedrijf Zuid B.V. van mij verwerkt?

Elke relatie heeft recht op inzage in de (contract)gegevens die Installatiebedrijf Zuid B.V. verwerkt. Neem daarvoor contact op met de administratie. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Installatiebedrijf Zuid B.V. kunt u contact opnemen met de administratie.

Wijzigingen privacybeleid:

Installatiebedrijf Zuid B.V. streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van Installatiebedrijf Zuid B.V. is altijd het meest recente statement beschikbaar.

Contact

Het Rip 1

4493 RL Kamperland

0113-372873

info@ibz.nu